Duyurular

Hazine İle Hisseli Taşınmazların Hissedarlarına Satışı Hızlandırıldı

Hisseli hazine taşınmazlarının satışında tebligatlar gönderilmeye başlandı.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce bürokrasinin azaltılması çalışmaları kapsamında Hazine ile hisseli taşınmazların satışına hız verildi. Bu satışlar ile imar uygulamaları sonucunda veya çeşitli nedenlerle Hazine ile hissedar olan vatandaşlarımızın tasarruf haklarındaki kısıtlamaların en kısa sürede giderilmesi amaçlanıyor.

Hissedarlara doğrudan satış yapılmak üzere tebligatlar yoğun bir şekilde gönderilmeye başlanmış olup, satışa ilişkin tüm işlemlerin Defterdarlıklar tarafından tamamlanması ile satış işlemlerinin hızlandırılması sağlandı.

Hazineye ait diğer taşınmaz satışlarında sağlanan imkanlar, hissedarlara yapılan satışlar için de geçerlidir. İşlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Satışı yapılan taşınmaz, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. Satışı yapılan taşınmazlardan katma değer vergisi alınmamaktadır.

Ayrıca, vatandaşlarımızın satış bedelini taksitle ödenmeyi talep etmesi halinde;

–  Bedelin en az dörtte biri peşin,

–  Kalanı peşin ödemeyi izleyen en fazla iki yıl içerisinde,

–  Eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde

ödeyebileceklerdir.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Çalışmaları Devam Ediyor

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesine İlişkin İlk stratejik toplantı gerçekleşti.

2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesine ilişkin oluşturulan Proje Yönlendirme Kurulu Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya başkanlığında ilk stratejik toplantısını gerçekleştirdi. Kurulun toplantısı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı müsteşarları, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu başkanları ile Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla yapıldı.
Toplantının açılışında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Ertan Erüz tarafından yapılan sunumda, proje kapsamında şu ana kadar yapılan çalışmalara ilişkin genel açıklamalar ve uzun vadeli hedeflere ilişkin öngörüler paylaşıldı. Sunum sonunda, Projenin danışmanlığını üstlenen TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) yetkilileri, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi ile ilgili olarak mevcut durum, yaşanan sorunlar, çözüm öneri ile ihtiyaçların tespit edildiği Ön Analiz Raporunun sunumunu yaptı.
Katılımcıların yapmış oldukları değerlendirmelere göre Proje Yönlendirme Kurulu, mali ekosistemin tüm fonksiyonel süreçlerini gözden geçirmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için çalışma grupları oluşturulması, çalışmaların üst düzey bir sahiplenme ve işbirliği içinde sürdürülmesi konusunda karar aldı.
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ile ne değişecek?
 
Bu yapısal dönüşüm ile bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaştırılmasına kadar geçen aşamalarda kullanılan otomasyon sistemleri, başta elektronik belge olmak üzere yeni teknolojik imkânlara kavuşturulacak ve mali yönetim sistemimiz için bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacaktır. Böylece, ıslak imzalı evrakları üzerine kurulu olan kâğıda dayalı işlem süreçlerinin neden olduğu olumsuzluklar giderilmiş olacaktır.
Oluşturulacak yeni altyapı sayesinde mali yönetimdeki politika üreticileri ile karar vericilerin ihtiyaç duydukları güncel verilere daha hızlı bir şekilde erişilecek, süreç odaklı kurgulanan harcama ve muhasebe sistemiyle mükerrer iş süreçleri ortadan kaldırılacak ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesi ve çeşidi de artırılacaktır.
Uluslararası mali literatürde IFMIS (Integrated Financial Management Information System) olarak bilinen bu yapıyla kaynakların daha etkin ve ekonomik kullanımı bakımından önemli bir gelişmeye de imza atılmış olacaktır.
Dönüşümün ilk aşamasında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali süreç ve sistemleri esas alınacaktır.
Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ve tüm paydaşların aktif katılımıyla yürütülecek çalışmaların ilk çıktısı yeni muhasebe yazılımı olacak ve 2017 yılı sonunda merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımına açılacaktır.

Defterdarlığımız İlçe Malmüdürlüklerinde ve Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışan Yoklama ve Denetim ekibinde görevli personele eğitim verildi

Defterdarlığımız İlçe Malmüdürlüklerinde ve Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışan Yoklama ve Denetim ekibinde görevli personelemize Toplu Yoklama ve Denetim konusunda  eğitim verildi . Toplantıya Defterdarımız Sayın Mesut AKBULUT , Vergi Dairesi Müdürü Nejdet İNCE ve Gelir Müdür V  Yunus YILDIZ katıldı   .