Hazine İle Hisseli Taşınmazların Hissedarlarına Satışı Hızlandırıldı

Hisseli hazine taşınmazlarının satışında tebligatlar gönderilmeye başlandı.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce bürokrasinin azaltılması çalışmaları kapsamında Hazine ile hisseli taşınmazların satışına hız verildi. Bu satışlar ile imar uygulamaları sonucunda veya çeşitli nedenlerle Hazine ile hissedar olan vatandaşlarımızın tasarruf haklarındaki kısıtlamaların en kısa sürede giderilmesi amaçlanıyor.

Hissedarlara doğrudan satış yapılmak üzere tebligatlar yoğun bir şekilde gönderilmeye başlanmış olup, satışa ilişkin tüm işlemlerin Defterdarlıklar tarafından tamamlanması ile satış işlemlerinin hızlandırılması sağlandı.

Hazineye ait diğer taşınmaz satışlarında sağlanan imkanlar, hissedarlara yapılan satışlar için de geçerlidir. İşlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Satışı yapılan taşınmaz, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. Satışı yapılan taşınmazlardan katma değer vergisi alınmamaktadır.

Ayrıca, vatandaşlarımızın satış bedelini taksitle ödenmeyi talep etmesi halinde;

–  Bedelin en az dörtte biri peşin,

–  Kalanı peşin ödemeyi izleyen en fazla iki yıl içerisinde,

–  Eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde

ödeyebileceklerdir.